مردی با پوشیدین لباس کار ایمنی توانست در کوره ی ذوب آهن برود

وجود خطرات مربوط به عوامل بیولوژیکی در حین کار یک تعهد قانونی ایجاد می کند. پس از تأیید خطر، شرکت باید به تنهایی یا با برون سپاری خدمات، از ضدعفونی یا تعویض لباس کار و یا تجهیزات حفاظتی مراقبت کند.

لباس کار ایمنی یکی از ابزار های مهم در هنگام کار است برای پیبشگیری از خطرات احتمالی.

در هیچ موردی نباید با سپردن چنین کاری به کارگر در منزل شخصی، رضایت نسبت به خطر سرایت افزایش یابد.
بهداشت حرفه ای، پیشگیری از خطرات، لباس کار، شستشو و ضدعفونی، اقدامات احتیاطی.
وجود خطرات مرتبط با عوامل بیولوژیکی در محل کار، الزام قانونی ایجاد می کند. پس از مشخص شدن خطر، شرکت باید از ضدعفونی کردن یا تعویض لباس کار و یا تجهیزات حفاظتی به تنهایی یا با برون سپاری خدمات مراقبت کند.

در آوریل 2020، تقاضای اقدامات احتیاطی قبل از بخش ناشناخته در مورد حمایت از حق اساسی بر سلامت و تمامیت جسمانی، به موجب ماده 79 قانون تنظیم صلاحیت اجتماعی، در رابطه با ماده 730.1 قانون حقوق بشر مطرح شد.

لباس کار ایمنی

آیین دادرسی مدنی، تدوین شده توسط کنفدراسیون عمومی کار علیه شرکت Centro de ambulancias Arturo, S.A.

در دادخواست مزبور درخواست می شود دستوری مبنی بر الزام فوری شرکت صادر شود تا ظرف مدت بیست و چهار ساعت از ابلاغ تصمیم، مسئولیت شست و شو، رفع آلودگی و در صورت لزوم معدوم نمودن لباس کار و شخصی را بر عهده گیرد.

تجهیزات حفاظتی پرسنل جابجایی خود در سگویا، بدون اینکه کارگران کسانی باشند که برای این منظور باید لباس ها را به خانه ببرند، باید یک سیستم جمع آوری و بازگشت در مرکز کار (پایگاه های ارائه خدمات)، شستشو ایجاد کنند.

و ضدعفونی لباس کار کارکنان. به همین ترتیب، باید تضمین شود که اگر چنین عملیاتی با یک شرکت مورد تایید قرارداد بسته شود، لباس و تجهیزات در ظروف دربسته ارسال می شود و با اخطارهای دقیق برچسب زده می شود.

خواهان حمایت از حق اساسی سلامت و تمامیت جسمانی شاکیان را که ممکن است با شنیدن مدعی علیه و به دلایل فوریتی که ادعا می کند به خطر بیفتد، به عنوان دعوی تعیین می کند.

او به عنوان مبنای دادخواست خود، خطر جدی برای سلامت کارگران و خانواده های آنها و خود شهروندانی که از خدمات حمل و نقل پزشکی استفاده می کنند، استناد می کند.