سفارش عمده چرم گوسفندی ضخیم

سفارش عمده چرم pu ضخیم در بازار های ایرانی موجبات تولیدات عمده را در کارخانه های تولیدی مختلفی فراهم آورده است.

از نظر ضخامت مقتاوم ترین نوع چرم طبیعی بزی ضخیم است که در رنگ های مختلفی وارد بازار ها می شوند. چرم های گوسفندی ضخیم را می توان از جنبه تزیینی به عنوان فرش در منزل و یا اداره استفاده کرد. این چرم های گوسفندی را غالبا به طور عمده سفارش می دهند.